Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Diensten, zoals in artikel 1 gedefinieerd, en elke overeenkomst tussen de Klant en RENTMORE en/of elke overeenkomst tussen de Klant en de lastgever van RENTMORE. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Diensten, zoals in artikel 1 gedefinieerd, en elke overeenkomst tussen de Klant en RENTMORE en/of elke overeenkomst tussen de Klant en de lastgever van RENTMORE.

1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden hebben de in dit artikel gedefinieerde termen de aangegeven betekenis en dit zowel in het enkelvoud als in het meervoud: “RENTMORE” betekent B.V.B.A. RENTMORE, met maatschappelijke zetel te Woluwelaan 2, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, met ondernemingsnummer 0643.660.821; “Diensten” betekent alle diensten die door RENTMORE (zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, zowel als lasthebber en niet als lasthebber) worden geleverd aan de Klant; “Huurder” betekent elke Klant die een Huurovereenkomst ondertekent; “Huurovereenkomst” betekent elke door de Klant afgesloten huurovereenkomst waarbij RENTMORE optreedt als lasthebber van de eigenaar van het betreffend onroerend goed; “Klant” betekent elke ontvanger van Diensten en/of elke Huurder en/of een Verbonden Onderneming, daarin begrepen elke persoon die handelt of waarvan RENTMORE redelijkerwijze mag aannemen dat hij handelt met machtiging of medeweten van de ontvanger van Diensten en ; “Verbonden Onderneming” betekent elke onderneming, vereniging of organisatie waarvan de meerderheid van de aandelen of stemrechten rechtstreeks of onrechtstreeks eigendom zijn van de klant;

2. DIENSTEN

Door het ondertekenen van een Huurovereenkomst verklaart de Klant uitdrukkelijk de hierna vermelde algemene voorwaarden te hebben gelezen, verstaan en aanvaard. RENTMORE behoudt zich evenwel het recht voor per individuele Dienst en individuele Huurovereenkomst bijkomende algemene en/of bijzondere voorwaarden toe te voegen. De door RENTMORE gemaakte offertes en voorstellen van overeenkomst zijn geldig gedurende 30 dagen na datum van verzending, tenzij anders aangegeven. Elke bestelling of opdracht tot het verstrekken van Diensten en het huren van onroerende goederen wordt slechts definitief na ondertekening van de Huurovereenkomst, met uitzondering indien RENTMORE de feitelijke verstrekking van de Diensten heeft aangevat. Alle offertes en voorstellen van Huurovereenkomst worden opgemaakt op basis van de door de Klant verstrekte informatie. Indien de door de Klant verstrekte informatie onvolledig en/of onjuist zou blijken, behoudt RENTMORE zich het recht voor om een aanvullende offerte of voorstel van overeenkomst op te stellen, dan wel de Huurovereenkomst als ten laste van de Klant verbroken te beschouwen.

3. LEVERING

RENTMORE is gerechtigd om zonder enige schriftelijke toestemming van de Klant een beroep te doen op onderaannemers, vertegenwoordigers of subagenten met het oog op de levering van de Diensten. Elke leveringstermijn, vermeld in documenten en correspondentie van RENTMORE of de Klant, is niet bindend en geldt slechts als aanduiding. Partijen komen overeen dat het niet naleven van een leveringstermijn door RENTMORE in geen geval door de Klant mag worden ingeroepen om schadevergoeding te bekomen, dan wel de verbreking/ontbinding van de Huurovereenkomst.Partijen aanvaarden uitdrukkelijk dat RENTMORE niet gehouden is tot enige verbintenis dan wel de Diensten en/of de Huurovereenkomst kan opschorten indien de Klant zijn verbintenissen niet nakomt, inzonderheid de betalingsverbintenissen of indien wijzigingen worden aangebracht aan de te verstrekken Diensten tijdens de verstrekking.

4. BETALING

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen, zijn alle facturen contant betaalbaar op de zetel van RENTMORE. Betalingstermijnen worden slechts toegestaan na uitdrukkelijk en geschreven akkoord. Bij betaling door middel van een cheque of een ander handelspapier wordt de betaling slechts gerealiseerd bij de effectieve inning. De Klant aanvaardt alle lasten, kosten, belastingen en heffingen voor zijn rekening te nemen, voor zover deze verband houden met de Diensten en/of de Huurovereenkomst en de betalingen verricht door de Klant naar aanleiding van de Diensten en/of de Huurovereenkomst. Alle vervallen en onbetaalde bedragen worden zonder voorafgaande ingebrekestelling en van rechtswege vanaf de vervaldag verhoogd met een conventionele verwijlintrest aan een jaarlijkse intrestvoet van 15%. Daarenboven zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een conventionele schadevergoeding van 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 125,00 EUR, onafgezien van de eventuele gerechts- en/of invorderingskosten, met inbegrip van de totaliteit van de advocatenkosten en –erelonen. Niet-betaling, zelfs gedeeltelijk, brengt zonder enige formaliteit of aanmaning de opeisbaarheid van alle niet-vervallen bedragen met zich mee. Ingeval de Huurovereenkomst wordt ontbonden en/of verbroken ten laste van de Klant (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk), moet deze laatste aan RENTMORE van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een vergoeding betalen gelijk aan drie maanden huurprijs geldend op het ogenblik van de ontbinding/verbreking.

5. AANVAARDING / VERHAAL

Protesten op facturen of klachten met betrekking tot de Diensten en/of klachten in verband met de Huurovereenkomsten kunnen slechts in aanmerking genomen worden voor zover zij per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur dan wel verstrekking van de Dienst aan RENTMORE worden overgemaakt en voor zover zij uiterst gedetailleerd en precies worden omschreven. Het overmaken van een protest of klacht ontheft de Klant niet van zijn betalingsverplichtingen. De Klant verklaart derhalve uitdrukkelijk afstand te doen van elk mogelijk beroep op de exceptie van niet-nakoming.

6. OVERDRACHT VAN HUUR / ONDERHUUR

Het is de Klant verboden om zijn rechten op het gehuurde goed of een gedeelte ervan over te dragen en evenmin het goed of een gedeelte ervan onder te verhuren, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van RENTMORE.

7. AANSPRAKELIJKHEID/VRIJWARING

In geen geval is RENTMORE aansprakelijk voor verplichtingen van derden die voortvloeien uit de door RENTMORE bemiddelde of als lasthebber afgesloten zaken en/of Huurovereenkomsten. De aansprakelijkheid van RENTMORE, haar werknemers of vertegenwoordigers ten aanzien van de Klant is beperkt tot het bedrag van de vergoedingen die aan RENTMORE werden betaald in uitvoering van de Diensten en/of de Huurovereenkomst, ongeacht de rechtsgrond waarop de aansprakelijkheid van RENTMORE is gebaseerd.In geen geval zal RENTMORE of haar werknemers of vertegenwoordigers aansprakelijk zijn (noch contractueel, noch uit hoofde van onrechtmatige daad) voor enig onrechtstreekse schade of gevolgschade, waaronder (doch niet limitatief) verlies van winst of omzet.Partijen komen overeen dat RENTMORE niet gehouden is tot enige vrijwaring van de Klant, noch tot bijstand van de Klant, ingeval enige vordering door een derde wordt ingesteld tegen de Klant die rechtstreeks dan wel onrechtstreeks voortvloeit uit de Diensten en/of de Huurovereenkomst, dit ongeacht de rechtsgrond waarop dergelijke vordering is gebaseerd. Onverminderd de dwingende wetsbepalingen terzake, zal de Klant RENTMORE, haar werknemers, vertegenwoordigers, bestuurders, aandeelhouders, onderaannemers en subagenten vergoeden en vrijwaren voor elke aansprakelijkheid, vordering, kosten en uitgaven, met inbegrip van redelijke advocatenkosten en – erelonen, die voortvloeien uit of verband houden met (i) de Diensten, de Huurovereenkomsten of de uitvoering van de Huurovereenkomsten of (ii) enige informatie of gegevens verstrekt door de Klant.

8. OVERMACHT

Toeval en/of overmacht geeft RENTMORE het recht tot totale of gedeeltelijke verbreking van de Huurovereenkomst over te gaan zonder enige opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding of het recht de verstrekking van de Diensten en/of de Huurovereenkomst op te schorten. In voorkomend geval kan RENTMORE op generlei wijze aansprakelijk gesteld worden voor de niet-nakoming van haar verplichtingen noch voor de eventuele schade die de Klant hierdoor zou lijden.

9. BEËINDIGING

Onverminderd het recht op schadevergoeding en de bepalingen van artikel 3, is RENTMORE gerechtigd om de overeenkomst, zelfs indien deze reeds gedeeltelijk werd uitgevoerd, op eender welk moment d.m.v. een aangetekend schrijven van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen, dan wel aanvullende garanties te eisen:

  • Ingeval van faillissement, vereffening of ernstige aantasting van de kredietwaardigheid van de Klant;
  • Ingeval de Klant zijn verplichtingen uit hoofde van de Huurovereenkomst, de Diensten en deze Voorwaarden, inzonderheid uit hoofde van artikel 4 van deze voorwaarden, niet naleeft.

10. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

Enkel het Belgische recht is van toepassing op deze voorwaarden, de Huurovereenkomst, elke overeenkomst tussen partijen en de Diensten, alsook op de juridische gevolgen die eruit voortvloeien. Alle geschillen tussen partijen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische Rechtbanken, meer in het bijzonder de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven.

11. ALGEMEEN

De nietigheid van om het even welke bepaling van deze voorwaarden zal geen enkele invloed hebben op de geldigheid en/of afdwingbaarheid van de overige bepalingen en zal derhalve niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen. Ingeval van een overdracht van de onderneming, de aandelen, het handelsfonds of een gedeelte van het handelsfonds van de Klant, zal de Klant er zorg voor dragen dat de overeenkomst tussen partijen door de overnemende derde onveranderd wordt uitgevoerd. Een wijziging van bestuur, management of aandeelhouders van RENTMORE heeft geen invloed op de Diensten, de Huurovereenkomst of enige andere overeenkomst tussen partijen. Deze voorwaarden, die voorrang hebben op elke andere voorwaarden uitgaande van de Klant, kunnen enkel gewijzigd worden door een schriftelijke overeenkomst, behoorlijk ondertekend door RENTMORE en de Klant.